Na temelju članka 48., stavka 3. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10,124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16.) Zajednica sportskih udruga grada Rijeke raspisuje 

J A V N I   P O Z I V

za prikupljanje prijedloga programa za izradu programa javnih potreba u sportu grada rijeke u 2021. godini 
(neobavezujući)

    I.
    Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa za izradu Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke u 2020. godini (dalje kratko: Program javnih potreba). Zajednica sportskih udruga grada Rijeke “Riječki sportski savez” (dalje kratko: RSS) objedinjuje i predlaže, a Grad Rijeka u propisanoj proceduri donosi Program javnih potreba, zajedno s godišnjim proračunom.

    II.
    Pisani prijedlozi programa za izradu Programa javnih potreba iz točke I. ovoga Poziva imaju se odnositi na sljedeće aktivnosti, poslove i djelatnosti:

    A) TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA

    1. program sportske škole (program sportske obuke mladih-početnici),
    2. programi treninga i natjecanja sportaša mlađih dobnih kategorija,
    3. program treninga i natjecanja sportaša seniorske dobne kategorije,
    4. dodatno financiranje stručnog rada.

    B) SPORT DJECE, UČENIKA I STUDENATA
    1. sportske aktivnosti djece predškolske dobi,
    2. organizacija i provedba školskih sportskih aktivnosti, 
    3. organizacija i provedba visoko učilišnih sportskih aktivnosti. 

    C) SPORT OSOBA S INVALIDITETOM I SPORT GLUHIH
    1. program treninga i natjecanja klubova i društava

    D) SPORTSKO REKREACIJSKE AKTIVNOSTI GRAĐANA 
    1. provedba sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana

    E) FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA
    1. udruženja stručnih osoba,
    2. gradski savezi,
    3. izdavačka i promidžbena djelatnost - pravne i fizičke osobe,
    4. istraživačko - razvojni programi - pravne i fizičke osobe,
    5. informatizacija.

    F) ORGANIZACIJA MEĐUNARODNIH, TRADICIONALNIH I PRIGODNIH PRIREDBI
    1. organizacija sportskih priredbi značajnih za promidžbu grada Rijeke na državnoj ili međunarodnoj razini 

    III.
    Pravo sudjelovanja na Pozivu imaju sve pravne i fizičke osobe sa sjedištem/prebivalištem u gradu Rijeci, a koje temeljem Zakona o sportu  (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16.) mogu obavljati djelatnost sporta i upisane su u registar sportskih djelatnosti kod nadležnog ureda.

    IV.
    Pisani prijedlozi sportskih programa neće se razmatrati ukoliko nisu dostavljeni u roku i na za  to predviđenim obrascima koji se mogu preuzeti ili podići u prostorijama Riječkog sportskog saveza, Verdijeva 11/III, na Internet stranici Riječkog sportskog saveza - www.rss.hr i na internet stranici Grada Rijeke - www.rijeka.hr. Uz obrasce potrebno je dostaviti:
    presliku važećeg Rješenja o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske, odnosno drugog mjerodavnog Registra, kao i presliku važećih upisa promjena u Registar, ukoliko iste postoje,
    presliku osobne iskaznice (samo za fizičke osobe),
    detaljan sadržaj programskih aktivnosti,
    presliku sve dokumentacije koja dokazuje da je fizička ili pravna osoba u mogućnosti realizirati program za koji se prijavljuje u skladu sa Zakonom o sportu i svim pozitivnim zakonskim propisima.

    V.
    Na temelju postojećih kriterija i pravilnika Riječkog sportskog saveza, komisije će vršiti odabir i utvrđivati prednost ponuđenih prijedloga programa koji će se uvrstiti u prijedlog Programa javnih potreba u sportu. Riječki sportski savez nije dužan u slučaju iskazanog interesa provesti postupak objave javnog poziva za dostavu obvezujućih ponuda, a ima pravo neposredno ući u ugovorne odnose s nekim od ponuditelja.

    VI. 
    Ponude za provedbu Programa javnih potreba dostavljaju se poštom preporučeno ili neposrednom dostavom, zaključno s  11. 10. 2019. godine.
    Ponude Programa predaju se u zapečaćenoj omotnici na kojoj treba stajati puni naziv/ime i adresa ponuditelja, na adresu:
    «RIJEČKI SPORTSKI SAVEZ», Verdijeva 11, 51000 Rijeka, 
    s napomenom:
    "PONUDA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA RIJEKE U  
    2020. GODINI“
    Za dodatne informacije obratiti se na telefon 313 500 ili 313-507

    VII.
    Prijedlozi programa koja se ne dostave u roku neće se razmatrati.
    Sve udruge/osobe čiji programi budu prihvaćeni i uvršteni u Program javnih potreba u 2020. godini o istome će biti obaviješteni pisanim putem te pozvani na izvršenje obveze zaključenja Ugovora.


    ZA ZAJEDNICU SPORTSKIH UDRUGA GRADA RIJEKE
    “RIJEČKI SPORTSKI SAVEZ”

    Predsjednica
    Dorotea Pešić Bukovac